Maturitní zkoušky

 

Harmonogram maturitních zkoušek - jaro 2021 - nový

Úpravy organizace maturitních zkoušek - jaro 2021

 

 

Obsah maturitní zkoušky - Obor vzdělání 79-41-K/41 - Gymnázium

Zákon č.284/2020 Sb, kterým se mění zákon č.561/2004 Sb., upravuje ukončování středního vzdělání maturitní zkouškou ve školním roce 2020/2021 následovně:

 

Společná část maturitní zkoušky

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

 

Povinné zkoušky:

1) český jazyk a literatura didaktický test

2) cizí jazyk nebo matematika didaktický test

 

Didaktickým testem se rozumí písemný test, který jednotně zadává a centrálně vyhodnotí Cermat, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem. Testy jsou hodnoceny slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci ze zkoušek společné části neobdrží na vysvědčení známku.

Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem. Rozsah vědomostí a dovedností, které budou zkouškami ověřovány, stanoví MŠMT v Katalogu požadavků pro příslušný předmět. (www.maturita.cermat.cz) jsou hodnoceny slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy ze zkoušek společné části neobdrží na vysvědčení známku.

 

Nepovinné zkoušky:

1. Cizí jazyk – Anglický jazyk/Francouzský jazyk

2. Matematika +
(není klasická maturitní zkouška, nelze z ní konat opravnou ani náhradní zkoušku, její výsledek se neuvádí na maturitním vysvědčení, jde o pokusné ověřování matematické gramotnosti).

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z předmětu, z něhož koná zkoušku povinnou. Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.

 

Profilová část maturitní zkoušky

Zkušebními předměty profilová části maturitní zkoušky jsou:

 

Povinné zkoušky:

1) Český jazyk a literatura (ČJL)

ČJL - písemná práce + kritéria hodnocení

Ústní zkouška - Seznam literatury

 

2) Anglický/Francouzský jazyk (pokud si jej žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil)

Anglický jazyk

Písemná práce + Kritéria hodnocení
Ústní zkouška +  Kritéria hodnocení

Francouzský jazyk

Písemná práce + Kritéria hodnocení
Ústní zkouška

 

3) Dějiny české a světové literatury (DČSL)

Ústní zkouška + Kritéria hodnocení

 

4) Umění a kultura (UMK) - maturitní práce s obhajobou

Seznam témat + Kritéria hodnocení

Manuál k vypracování maturitní práce

 

5) Zkouška z povinně volitelného předmětu na základě nabídky stanovené ředitelkou školy.

Anglický jazyk 1), 2)

ústní zkouška

Francouzský jazyk 1), 2)

Ústní zkouška + Kritéria hodnocení

Dějepis ústní zkouška

Maturitní okruhy + Kritéria hodnocení

Moderní dějiny ústní zkouška

Maturitní okruhy + Maturitní témata

Matematika ústní zkouška

Maturitní okruhy + kritéria

Biologie ústní zkouška

Maturitní okruhy - Kritéria hodnocení

Blok společenskovědních předmětů

Elementa Humaniora (Filosofie, Psychologie, Sociologie, Antropologie)

Maturitní okruhy + Kritéria hodnocení

Elementa Doctrinae Publicae (Politologie, Mezinárodní vztahy, Právo, Ekonomie)

Maturitní okruhy + Kritéria hodnocení

Psychologie, Sociologie/Antropologie

Maturitní okruhy + Kritéria hodnocení

 

1) Profilové zkoušky z cizích jazyků se budou sestávat z písemné práce a ústní zkoušky v uvedeném poměru podle § 79 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. "školského zákona" (poměr je stanoven vyhláškou). Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, tak si jako povinně volitelný předmět nemůže vybrat stejný jazyk, protože už jednu profilovou zkoušku z tohoto jazyka bude povinně mít. Bude si jej moci zvolit jako profilovou zkoušku nepovinnou.

2) Jedna povinná profilová zkouška z cizího jazyka může být nahrazena certifikovanou zkouškou dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce - SERR).

 

Žák může konat zkoušky profilové části i v případě, že neuspěl u zkoušek společné části.

 

Nepovinné zkoušky:

1) Cizí jazyk (Anglický/Francouzský/Latinský jazyk)

ústní zkouška

Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.

 

V případě, že žák některou z povinných zkoušek společné nebo profilové části MZ vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše 2x. Pokud žák neuspěl u nepovinných zkoušek, opravnou zkoušku nekoná.

 

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem19.10.2020

V Praze dne 15.10.2020

Mgr. Alena Ondráková
ředitelka školy GbČ a PČS SOU s.r.o.