Maturitní zkoušky - OBOR VZDĚLÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

kon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 177/2009 Sb.). Opatření obecné povahy (dále také OOP) č. j. MSMT3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021 a opatřením obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-2 (dodatkem) ze dne 15. února 2021 v návaznosti na § 184a školského zákona. OOP jsou dostupná zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/uredni-deska

Průběh a konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 se řídí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, dále  opatřením obecné povahy (dále také OOP) č. j. MSMT3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021 a opatřením obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-2 (dodatkem) ze dne 15. února 2021 v návaznosti na § 184a školského zákona

 

 

Harmonogram maturitních zkoušek - jaro 2021 - nový

Úpravy organizace maturitních zkoušek - jaro 2021

 

Společná část maturitní zkoušky

 

Povinné zkoušky:

 

1) český jazyk a literatura                       didaktický test

2) cizí jazyk nebo matematika                 didaktický test

 

Didaktickým testem se rozumí písemný test, který jednotně zadává a centrálně vyhodnotí Cermat, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem. Testy jsou hodnoceny slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci ze zkoušek společné části neobdrží na vysvědčení známku.

Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem. Rozsah vědomostí a dovedností, které budou zkouškami ověřovány, stanoví MŠMT v Katalogu požadavků pro příslušný předmět.

 

Profilová část maturitní zkoušky

 

Povinné zkoušky:

 

1) Český jazyk a literatura

písemná zkouška + kritéria hodnocení
(nekoná pouze žák, který podal přihlášku k MZ přihlášku k MZ ve školním roce 2019/2020, 020/2021)

ústní zkouška – seznam literatury

2) Anglický jazyk (pokud si jej žák ve společné části maturitní zkoušky  zvolil)

písemná zkouška
(nekoná pouze žák, který podal přihlášku k MZ ve školním roce 2019/2020,2020/2021)

ústní zkouška

3) Teoretická zkouška z odborného předmětu - Ekonomika podniku

ústní zkouška - obsahuje učební látku z předmětů:

Ekonomika podniku
Marketing/ Management
Právní nauka

4) Praktická zkouška z odborných předmětů  Fiktivní firma

písemná zkouška - obsahuje učivo z předmětů:

Účetnictví
Písemná elektronická a ústní komunikace
Učební praxe

 

Nepovinné zkoušky:

 

1) Marketing/management

ústní zkouška - nematuruje se

2) Základy společenských věd

ústní zkouška - nematuruje se


Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku. Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.  Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.

 

V případě, že žák některou z povinných zkoušek společné nebo profilové části MZ vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše 2 krát. Pokud žák neuspěl u nepovinných zkoušek, opravnou zkoušku nekoná.

 

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 19.10.2020

 

 

V Praze dne 15.10.2020

Mgr. Alena Ondráková  

ředitelka školy GbČ a PČS SOU s.r.o.